Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας. Για την εταιρεία  Cretoons (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση και απόλυτη προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και δη τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679).

Η πολιτική προστασίας περιλαμβάνει και τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών κατά την εγγραφή τους ή κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου https://www.cretoons.gr (εφεξής το «site»), του οποίου η εταιρεία είναι δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων.

Υπογραμμίζεται ότι η χρήση των υπηρεσιών του site συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Καλείστε να επισκέπτεστε κατά τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://www.cretoons.gr, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας στη σελίδα (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

Γενικές πληροφορίες

Η χρήση του site και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του και των επιμέρους σελίδων του. Απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση του site και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του site, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης του site θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης του site σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη, αποδοχή των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες. Είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της εταιρείας μας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους τους για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (όλως ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, λογισμικό, λογότυπα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, φόρτωσης, εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από οποιονδήποτε xρήστη, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια της εταιρείας μας.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία, εφόσον εντοπίζονται, θα διορθώνονται από την εταιρεία κατά την κρίση της. Παρόλο που η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών στην ιστοσελίδα, εντούτοις δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η λειτουργία της θα είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα και ιούς, δεν ευθύνεται δε για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία των επισκεπτών, που οφείλεται σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από αυτό τον ιστότοπο.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας ή εφαρμογών της, για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανιστούν, για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, κλοπή δεδομένων κλπ), καθώς και για οποιασδήποτε μορφής ζημία των επισκεπτών που σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών ή πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, υποκείμενοι στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της ιστοσελίδας για:

α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

  • παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
  • προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
  • έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
  • παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της εταιρείας μας ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο της εταιρείας μας ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση (pop-up) ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας μας.

ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την εταιρεία μας για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

ζ) Να παρέχουν ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου.

 

1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε

1.1. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην ενημέρωσή σας ως προς το σκοπό της συλλογής και της επεξεργασίας, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και στη συγκατάθεσή σας. Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απολύτως απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

1.1.1. Δεδομένα που εσείς επιλέξατε οικειοθελώς να παράσχετε όπως  ονοματεπώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας (πχ διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ).

1.1.2. Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης με την εταιρεία, την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, την  εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.

1.1.3. Τεχνικά δεδομένα που μεταφέρονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στο site: η διεύθυνση IP της συσκευής πρόσβασης, η ιστοσελίδα από την οποία πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη, η ημερομηνία και η ώρα επίσκεψης, ο τύπος και οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης,  είδος, μοντέλο, μοναδικός αριθμός αναγνώρισης και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής πρόσβασης.

2. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που συλλέχθηκαν και σύμφωνα με τους όρους της συγκατάθεσης που παρείχατε. Τα δεδομένα αυτά δεν δημοσιοποιούνται και χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την ενημέρωσή σας για προσφορές, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, εκδηλώσεις και την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.

3. Δικαιώματα Υποκειμένου

Κάθε  χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, και ειδικότερα:

3.1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε.

3.2. Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

3.3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

3.4. Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.

3.5. Δικαίωμα να  ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

3.6. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας μπορεί να διενεργηθεί υποβάλλοντας σχετικό αίτημα  στην ηλεκτρονική info@cretoons.gr

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

4. Αποδέκτες Δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας. Επίσης αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι και συνεργάτες της εταιρείας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι παρέχουν για λογαριασμό της εταιρείας  υπηρεσίες πληρωμών, επικοινωνίας, διαφήμισης, ενημέρωσης, στατιστικής και έρευνας. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι όλοι οι αποδέκτες επεξεργάζονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των συμφωνημένων  υπηρεσιών κι ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για την προστασία των δεδομένων αυτών. Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς, είτε από την εταιρεία, είτε από συνεργάτες.

5. Γνωστοποίηση Δεδομένων

Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών παρά μόνο αν έχει έγγραφη συγκατάθεσή σας ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση/διάταξη άλλης δημόσιας αρχής.

6. Cookies

Το site χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης και αποθηκεύονται στη συσκευή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Η χρήση των cookies αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή λειτουργία του site και στην ομαλή περιήγηση, σύνδεση και μετακίνηση στις επί μέρους σελίδες toy καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι ανώνυμες και δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή του.

6.1 Ακολουθεί λίστα με τις κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται

6.1.1. Απολύτως απαραίτητα cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του site, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

6.1.2.Cookies επιδόσεων και ανάλυσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το site  σελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του site

6.1.3. Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

6.1.4. Πώς Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;

Ο χρήστης του site μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

Σημειώνεται ότι η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης κάποιων λειτουργιών του site.

7. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

 Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, η διάρκεια ισχύος της ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας η οποία  μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση έως 12  μήνες.

8. Ασφάλεια Δεδομένων

Η εταιρεία τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. για την προστασία των δεδομένων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαρκής προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις.

 9. Σύνδεση σε άλλες ιστοσελίδες

Στις ιστοσελίδες του site ενδέχεται να περιέχονται σύνδεσμοι (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, Η εταιρία δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

10. Τροποποίηση Πολιτικής

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα πολιτική, επικαιροποιώντας το παρόν κείμενο, προκειμένου να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την κρίση της.

11. Χρήση Δικτυακού τόπου από Ανήλικο

Η εταιρία  δεν παρέχει υπηρεσίες σε ανήλικους και δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα από ανηλίκους, παρά μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η εταιρεία δεσμεύεται πως οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν την ταυτότητα μας, είτε τα παρεχόμενα προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγων διακοπών λειτουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Το cretoons.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα και τα μεγέθη των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί επιφύλαξη αναφορικά με την εγκυρότητα των διαθεσίμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων, καθώς ενδέχεται η ενημέρωση τους να πραγματοποιείται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή της τροποποίησης τους.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για να ολοκληρώσετε την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων από το cretoons.gr  χρησιμοποιήστε την κατηγορία SHOP και πλοηγηθείτε για να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Ελέγξτε τα προϊόντα στο καλάθι αγορών, κάνοντας κλικ στο link «Το καλάθι μου», το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το «Διαγραφή» για να αφαιρέσετε προϊόντα από το καλάθι αγορών πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Πατώντας το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» ή το «ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ» θα οδηγηθείτε στο έντυπο της παραγγελίας, που εμφανίζεται πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης αγοράς.

Στο έντυπο της παραγγελίας θα περιέχονται περιληπτικά πληροφορίες αναφορικά με τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος της παραγγελίας, η τιμή του (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων τελών και φόρων) και των εξόδων αποστολής. Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α και θεωρούνται τελικές. Το cretoons.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε, θα καταβάλλει το τίμημα το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο παραγγελίας.

Πατήστε το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» για να ολοκληρώσετε την αγορά σας. Πριν την υποβολή του εντύπου παραγγελίας θα ενημερώνεστε ότι η αποστολή του εντύπου προς το cretoons.gr σημαίνει ότι δεσμεύεστε να πληρώσετε το αναγραφόμενο ποσό της παραγγελίας σας.

Με την υποβολή της παραγγελίας σας, κατά τα ανωτέρω, θα λάβετε αυτόματα ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, το οποίο θα σας γνωστοποιεί ότι η παραγγελία σας έχει παραληφθεί, θα αναγράφει τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει και όλους τους όρους της παραγγελίας (τιμή, έξοδα μεταφοράς, διεύθυνση αποστολής κλπ).

Η σύμβαση αγοράς θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν το cretoons.gr λάβει το έντυπο παραγγελίας σας ηλεκτρονικά και επαληθεύσει ως ορθά τα στοιχεία της παραγγελίας. Μετά την επαλήθευση αυτή, το cretoons.gr θα αποστέλλει την παραγγελία σας.

Η καταχώριση παραγγελίας δεν συνεπάγεται αυτόματη δέσμευση του αποθέματος. Σε περιπτώσεις χαμηλού αποθέματος,  το cretoons.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με τη ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και τη συλλογή των προϊόντων. Εάν τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο cretoons.gr κατά την τελευταία πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα ή κατά την αποστολή του εντύπου παραγγελίας δεν είναι πλέον διαθέσιμα ή δεν πωλούνται πλέον, το cretoons.gr θα σας ενημερώνει για τη μη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη ημέρα της αποστολής του εντύπου παραγγελίας.

Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ως τρόπος αποστολής η «Αποστολή με courier», όταν η παραγγελία παραδοθεί στην εταιρεία Courier που συνεργαζόμαστε ή σε άλλη εταιρεία, θα λάβετε ένα νέο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο θα αναγράφει τον αριθμό φορτωτικής/αποστολής. Με αυτό τον αριθμό μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας.

Το έντυπο παραγγελίας θα καταχωρείται στη βάση δεδομένων μας για τον απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου.

Το cretoons.gr δεν θα εκτελεί παραγγελίες όταν δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις φερεγγυότητας, όταν οι παραγγελίες είναι ελλιπείς ή λανθασμένες ή τα προϊόντα δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα σας ενημερώνουμε μέσω e-mail ότι η σύμβαση αγοράς δεν έχει συναφθεί, ότι δεν εκτελείται η εντολή παραγγελίας, προσδιορίζοντας του σχετικούς λόγους.

Εάν το έντυπο παραγγελίας έχει αποσταλεί και το αντίτιμο αυτής έχει ήδη καταβληθεί για προϊόντα που δε είναι πλέον διαθέσιμα, το cretoons.gr θα σας επιστρέφει το καταβληθέν ποσό για τα εν λόγω προϊόντα και η σύμβαση αγοράς θα θεωρείται λήξασα και για τις δύο πλευρές.

Πριν την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου παραγγελίας για την αγορά προϊόντων θα σας ζητηθεί να διαβάσετε προσεκτικά τους Γενικούς όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την πολιτική επιστροφών. Εφόσον προχωρήσετε εντέλει στην υποβολή του εντύπου παραγγελίας, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους ανωτέρω όρους, τους έχετε κατανοήσει και συναινείτε ανεπιφύλακτα στη σύναψη της σύμβασης αγοράς. Εάν δεν συμφωνείτε με ορισμένες διατάξεις των ανωτέρω όρων, παρακαλούμε να μην υποβάλετε το έντυπο παραγγελίας για την αγορά προϊόντων από το cretoons.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Μπορείτε να ολοκληρώσετε μια παραγγελία σας τηλεφωνικά καλώντας στο τηλ 2810 223520 καθημερινά από ώρα 10.00πμ έως 15.00 μμ, εκτός Σαββάτου/Κυριακής και αργιών.

Μπορείτε να συνομιλήσετε με το προσωπικό μας, να μάθετε περισσότερα για το προϊόν που σας ενδιαφέρει και να το παραγγείλετε δίνοντας τον κωδικό προϊόντος που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η επικοινωνία με το τμήμα παραγγελιών μπορεί να γίνει και γραπτώς (μέσω e-mail στο info@cretoons.gr).

ΑΚΥΡΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τροποποίηση της παραγγελίας σας μετά την υποβολή του εντύπου παραγγελίας μπορεί να γίνει μέσω επικοινωνίας με το cretoons.gr στο τηλ. 2810223520 καθημερινά από ώρα 10.00 πμ έως 15.00 μμ …, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@cretoons.gr.

Εάν έχει ολοκληρωθεί η υποβολή του εντύπου παραγγελίας, αλλά δεν έχουν αποσταλεί ακόμα τα προϊόντα, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cretoons.gr.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αντιτίμου των προϊόντων και των σχετικών εξόδων αποστολής και παράδοσης πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση ενός από τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στο έντυπο παραγγελίας. Οι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:

Α) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Β) με χρήση πιστωτικής κάρτας

Εφόσον επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, πρέπει να καταθέσετε το αντίτιμο της παραγγελίας σας στον τραπεζικό λογαριασμό που θα σας υποδείξουμε. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να πραγματοποιήσετε την κατάθεση εντός τριών ημερών από την υποβολή του εντύπου παραγγελίας, άλλως η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτόματα. Η παραγγελία σας θα θεωρείται ολοκληρωμένη και έτοιμη προς αποστολή, μόνο όταν εμφανιστεί το κατατεθέν αντίτιμο στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

Εφόσον επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, θα οδηγηθείτε στον ιστοχώρο της Τράπεζας…, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή. Στοιχεία των πιστωτικών καρτών σας ζητούνται κατά την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας και αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος προς το τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας  και μόνο. Η εταιρεία μας δεν κρατά κανένα στοιχείο πιστωτικών καρτών στα συστήματά της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς που συνάψατε με την εταιρεία μας για να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε από το cretoons.gr, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το παραλάβατε. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται όταν θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να λάβετε πίσω τα χρήματά σας.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης οφείλετε πριν από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας των 14 ημερών να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας περί υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cretoons.gr, στο οποίο θα δηλώνετε ρητά την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς και επιθυμείτε την επιστροφή των χρημάτων που καταβάλατε ως αντίτιμο για την παραγγελία σας.

Τι δικαίωμα υπαναχώρησης θεωρείται ότι ασκείται έγκυρα, εφόσον:

Α) η δήλωση που αποστέλλετε περί υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς είναι πλήρης και έχει σταλεί στην εταιρεία μας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη φυσική παραλαβή των αγορασθέντων προϊόντων.

Β) τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, φορεθεί ή πλυθεί.

Γ) η σφραγίδα ασφαλείας, εφόσον υπάρχει, πρέπει να είναι επικολλημένη στα προϊόντα.

Δ) τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία και να συνοδεύονται από το καρτελάκι της εταιρείας, όπως επίσης από την πρωτότυπη απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο.

Ε) τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να παραδίδονται στον μεταφορέα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή της κοινοποίησης στην εταιρεία της απόφασης υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς.

Στ) τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημίες. Το δέμα επιστροφής θα πρέπει να συσκευαστεί σωστά, ώστε να μην δημιουργηθούν φθορές κατά τη μεταφορά στο Προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για την επιστροφή των προϊόντων, συνεπεία της υπαναχώρησης, θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων, εκτός αν η εταιρεία σας έχει απαλλάξει ρητά από αυτά τα έξοδα κατά τη στιγμή της αγοράς. Στην περίπτωση αυτή θα έχετε εσείς την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία στα προϊόντα κατά τη μεταφορά.

Για τις επιστροφές προϊόντων αποδεδειγμένα ελαττωματικών ή προϊόντων που στάλθηκαν λανθασμένα, το κόστος επιστροφής καλύπτεται από την εταιρεία μας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Μετά την επιστροφή των προϊόντων, η εταιρεία μας ελέγχει εάν συμμορφώνονται με τους ως άνω όρους. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας, μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας, θα πρέπει το προϊόν να είναι στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε, χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του και να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά έγγραφα. Σε περίπτωση που οι παραπάνω προϋποθέσεις πληρούνται, η εταιρεία θα σας αποστείλει ένα e-mail επιβεβαίωσης της αποδοχής των επιστραφέντων προϊόντων και θα σας επιστραφεί το ποσό της αγοράς τους. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η πληρωμή.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, δεν θα δικαιούστε την επιστροφή των χρηματικών ποσών που καταβάλατε για την αγορά τους. Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του e-mail με το οποίο θα ενημερώνεστε ότι η επιστροφή των προϊόντων δεν έγινε δεκτή, θα είναι δυνατό, με δικά σας έξοδα, να σας επιστραφούν τα προϊόντα στην κατάσταση στην οποία επιστράφηκαν στην εταιρεία μας, εφόσον μας ενημερώσετε εγγράφως ότι επιθυμείτε να ακολουθήσετε την παρούσα διαδικασία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία μας θα κρατάει τα προϊόντα και θα παρακρατεί και το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Διατηρείτε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων που αγοράσατε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά τους με σκοπό την αντικατάσταση τους με άλλο μέγεθος ή άλλο προϊόν. Η επιστροφή των προϊόντων με σκοπό την αντικατάσταση  αυτών δεν αποτελεί ενέργεια υπαναχώρησης εκ μέρους και δεν εφαρμόζονται οι ως άνω διατάξεις. Για επιστροφές εντός Ελλάδας δεν επιβαρύνεστε με έξοδα μεταφορικών, αρκεί να χρησιμοποιήσετε την εταιρεία μεταφοράς που σας υποδεικνύουμε. Για αγορές από το εξωτερικό, τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη. Για την αντικατάσταση προϊόντων ισχύουν τα ακόλουθα:

Όλες οι αγορές είναι τελικές, ωστόσο το Cretoons© θα επιτρέψει με ευχαρίστηση την ανταλλαγή οποιουδήποτε είδους πλήρους τιμής εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί, πλυθεί ή καταστραφεί. Τα εμπορεύματα που ανταλλάσσονται πρέπει να συνοδεύονται από πρωτότυπη απόδειξη πώλησης, επισυναπτόμενες ετικέτες και πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική συσκευασία.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προχωρήσετε με μια ανταλλαγή:·

  • Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων επικοινωνήστε με τα Cretoons © στέλνοντας email: info@cretoons.gr. Εάν η ανταλλαγή σας είναι σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω, θα σας στείλουμε μια εξουσιοδότηση ανταλλαγής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 1 εργάσιμης ημέρας μετά τη λήψη του email σας.·
  • Μόλις εξουσιοδοτηθείτε να πραγματοποιήσετε την ανταλλαγή σας, στείλτε πίσω τα αντικείμενα που θέλετε να ανταλλάξετε στην παρακάτω διεύθυνση, βεβαιωθείτε ότι έχει σημειωθεί ανάρτηση εντός 14 ημερών από τη λήψη των εμπορευμάτων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει την αρχική απόδειξη, τις ετικέτες που επισυνάπτονται και τις συσκευασίες. Δεν θα δεχτούμε εμπορεύματα που εστάλησαν σε εμάς που δεν είχαν επισημανθεί εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αγοράς για τις ευρωπαϊκές χώρες και 20 ημερών για τον υπόλοιπο κόσμο.
  • Μόλις λάβουμε την επιστροφή σας και εγκριθεί, θα ειδοποιηθείτε μέσω email. Θα λάβετε ένα επιπλέον email με έναν κωδικό προσφοράς πίστωσης καταστήματος. Η πίστωση περιλαμβάνει το κόστος του προϊόντος και τον φόρο, αλλά δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολή.
  • Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα έχουμε το επιθυμητό ανταλλακτικό σας στο επιθυμητό χρώμα, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό προσφοράς πίστωσης για να αγοράσετε οποιοδήποτε νέο στυλ / χρώμα επιθυμείτε που είναι διαθέσιμο και η πίστωση δεν λήγει ποτέ μέχρι να χρησιμοποιηθεί πλήρως.·
  • Με την παραγγελία στο www.cretoon.gr, αποδέχεστε την Πολιτική Επιστροφών και Ανταλλαγών.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Η αποστολή και παράδοση των προϊόντων γίνεται ΔΩΡΕΑΝ από την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο Cretoons για παραγγελίες άνω των 40€ σε όλη την Ελλάδα. 

Για παραγγελίες μικρότερες των 40€ η αποστολή κοστίζει 4€ για όλη την Ελλάδα. Σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδας κατόπιν συνεννόησης.

Για οποιαδήποτε απορία μας στέλνετε ένα e-mail στη διεύθυνση info@cretoons.gr ή επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί μας στο 2810223520 από Δευτέρα έως Παρασκευή  10:00-15:00.

Τυχόν έξοδα τελωνείου επιβαρύνουν τον παραλήπτη της παραγγελίας.

Back to top